Chiết khấu & chính sách giá

CHIẾT KHẤU & CHÍNH SÁCH GIÁ

DECOR PAINT 

  1. Đối với các đơn hàng < 10 triệu. Không được chiết khấu.
  2. Đối với các đơn hàng > 20 triệu chiết khấu 3% tổng giá trị đơn hàng.
  3. Đối với các đơn hàng > 30 triệu < 50 triệu. Chiết khấu 4% tổng giá trị đơn hàng.
  4. Đối với đơn hàng bên mua thanh toán 100% và nhập trong 01 lần ≥ 50 triệu thì bên B được chiết khấu thêm 5.000đ/1 kg đối với sơn và 2.000đ/1 lon đóng rắn 0.2 kg. (khi đã áp dụng chính sách này, KHÔNG ĐƯỢC áp dụng thêm chính sách 1, 2 và 3).
  5. Đối với đơn hàng bên B thanh toán 100% và nhập trong 01 lần ≥ 60 triệu thì bên B được chiết khấu thêm 6.000đ/1 kg đối với sơn và 2.000đ/1 lon đóng rắn 0.2. (khi đã áp dụng chính sách này, KHÔNG ĐƯỢC áp dụng thêm chính sách 1, 2 và 3).
  6. Đối với đơn hàng bên B thanh toán 100% và nhập trong 01 lần ≥ 70 triệu thì bên B được chiết khấu thêm 7.000đ/1 kg đối với sơn và 2.000đ/1 lon đóng rắn 0.2. (khi đã áp dụng chính sách này, KHÔNG ĐƯỢC áp dụng thêm chính sách 1, 2 và 3).
  7. Đối với đơn hàng bên B thanh toán 100% và nhập trong 01 lần ≥ 80 triệu thì bên B được chiết khấu thêm 8.000đ/1 kg đối với sơn và 2.000đ/1 lon đóng rắn 0.2. (khi đã áp dụng chính sách này, KHÔNG ĐƯỢC áp dụng thêm chính sách 1, 2 và 3).
  8. Đối với đơn hàng bên B thanh toán 100% và nhập trong 01 lần ≥ 90 triệu thì bên B được chiết khấu thêm 9.000đ/1 kg đối với sơn và 2.000đ/1 lon đóng rắn 0.2. (khi đã áp dụng chính sách này, KHÔNG ĐƯỢC áp dụng thêm chính sách 1, 2 và 3).
  9. Đối với đơn hàng bên B thanh toán 100% và nhập trong 01 lần ≥ 100 triệu trở lên thì bên B được chiết khấu thêm 10.000đ/1 kg đối với sơn và 3.000đ/1 lon đóng rắn 0.2. (khi đã áp dụng chính sách này, KHÔNG ĐƯỢC áp dụng thêm chính sách 1, 2 và 3).